GRIEVANCE REDRESAL CELL
1. Dr. Shaliendra kumar Singh
2. Dr. Ajoy Kumar
3. Dr. Ajit Kumar Shahi
4. Dr. Pramod Prasad Singh